Statut Hrvatskog liječničkog zbora

Skupština Hrvatskoga liječničkog zbora, udruge hrvatskih liječnika osnovane 26. veljače 1874. radi unapređenja zaštite zdravlja naroda, stručnog i znanstvenog rada, njegovanja liječničke etike i zaštite staleških interesa, na temelju članka 11. Zakona o udrugama od 28. rujna 2001. (NN, 88/01) na sjednici 26. veljače 2005. donosi

STATUT

HRVATSKOGA LIJEČNIČKOG ZBORA (pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Hrvatski liječnički zbor udruga je doktora medicine i doktora stomatologije (u daljnjem tekstu: liječnici) osnovana radi unapređenja zaštite zdravlja naroda, stručnog i znanstvenog rada, njegovanja liječničke etike i zaštite staleških interesa.

Članak 2.

(1) Naziv je udruge:

HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION

(2)    Skraćeni je naziv udruge: HLZ
(3)    Skraćeni naziv udruge na engleskom jeziku glasi: CroMA
(4)    Sjedište je udruge: Zagreb, Šubićeva 9.
Članak 3.

(1) HLZ je pravna osoba.

(2) Za svoje obveze HLZ odgovara cjelokupnom svojom imovinom, u skladu sa zakonom.

Članak 4.

HLZ ima pečat okruglog oblika, promjera 3 cm, u sredini je znak s crtežom Trga bana Josipa Jelačića u Zagrebu, na kojem se u pozadini nalazi stara Zakladna bolnica, a u sredini spomenik Josipu Jelačiću, oko kojeg u krugu piše dolje: “1874”, a gore: “HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR”.

(1) HLZ djeluje na području Republike Hrvatske.

(2) Djelatnost HLZ-a obavlja se u podružnicama i stručnim društvima, sekcijama i klubovima, koji nemaju pravnu osobnost.

(3) Podružnice HLZ-a osniva Skupština HLZ-a na prijedlog Glavnog odbora.

(4) Stručna društva osnivaju članovi HLZ, uz suglasnost Glavnog odbora, a sekcije i klubove Glavni odbor HLZ-a.

Članak 6.

Glasovanje za sve izborne funkcije u tijelima HLZ-a, podružnica i stručnih društava je tajno.

II. ZASTUPANJE

Članak 7.

Predsjednik Hrvatskoga liječničkog zbora zastupa i predstavlja HLZ.

III. CILJEVI I DJELATNOST

Članak 8.

Ciljevi HLZ-a jesu    unapređenje zdravstvene zaštite naroda, stručnog i znanstvenog rada liječnika, njegovanja liječničke etike i zaštite staleških interesa.

Članak 9.

Djelatnost HLZ-a obuhvaća:

1. stručno i znanstveno usavršavanje,
2. unapređenje znanstveno istraživačkog rada, u čemu surađuje s Akademijom medicinskih znanosti Hrvatske i drugim znanstvenim institucijama i društvima,
3. unapređenje medicinske nastave suradnjom s medicinskim fakultetima i Stomatološkim fakultetom te organizacijama studenata medicine i stomatologije,
4. njegovanje medicinske etike, pridržavanje etičkog kodeksa i medicinske deontologije, razrada novih etičkih načela i poštivanje općih moralnih i humanih principa,
5. unapređenje zdravstvenoga stanja stanovništva i zaštita čovjekova okoliša,
6. unapređenje zdravstvene kulture stanovništva predavanjima, organiziranjem dana i tjedana zdravlja, tiskanjem popularnih publikacija, obavještavanjem sredstvima javnog informiranja,
7. sudjelovanje predstavnika Zbora u tijelima zdravstvene uprave i izvršne vlasti,
8. davanje mišljenja i ekspertiza pri donošenju zakona i odluka o organizaciji zdravstvene zaštite i zdravstvene službe te ostalim javno zdravstvenim problemima,
9. izdavanje časopisa: Liječnički vjesnik, Liječničke novine, Acta stomatologica croatica; objavljivanje stručnih i znanstvenih knjiga, edukativnih i popularnih publikacija, obrazaca i drugo,
10. njegovanje društvenog, kulturnog, glazbenog i športskog života svojih članova,
11. suradnja s drugim liječničkim te zdravstvenim i srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu,

12. briga za unapređenje društvenog i ekonomskog položaja liječnika te zaštita članova HLZ-a u svim slučajevima nepravednog i nezakonskog postupka prema časti i materijalnim interesima
člana,
13. HLZ može radi ostvarivanja svojih ciljeva i djelatnosti osnovati trgovačko društvo, sukladno
Zakonu.

IV. JAVNOST RADA

Članak 10.

(1)    Djelovanje je HLZ-a javno.

(2)    HLZ o svojem radu obavješćuje članstvo preko Liječničkih novina , Liječničkog vjesnika i Acta stomatologica croatica, putem telematičkih sustava, a po potrebi i drugim načinima obavješćivanja.

(3)    HLZ načelo javnosti rada ostvaruje na način da je rad svih tijela HLZ-a javan.

(4)        Iznimno, predsjednik svakog tijela HLZ-a može odlučiti da se pojedina pitanja rješavaju uz isključenje javnosti, i to onda kada je riječ o časti staleža ili pojedinoga člana HLZ-a, o pitanjima od posebnog interesa za HLZ ili o pojedinim etičkim pitanjima.

(5)    Rad HLZ-a i njegovih tijela podliježe ocjeni i kritici članstva.

V. ČLANSTVO I ČLANARINA

1. Članstvo

Članak 11.

(1)    Članstvo HLZ-a čine liječnici koji žive i djeluju u zemlji i inozemstvu.

(2)    Članovima mogu postati i druge osobe visoke stručne spreme koje rade u zdravstvenim državnim, županijskim i privatnim ustanovama i surađuju u stručnim društvima i podružnicama.

Članak 12.

(1)    Članovi HLZ-a mogu biti redovni, pridruženi i začasni.

(2)    Redovni članovi (u daljnjem tekstu: članovi) mogu biti samo liječnici.

(3)    Pridruženi su članovi stručnjaci s visokom stručnom spremom iz zemlje i inozemstva, koji nisu liječnici, a rade u zdravstvenoj djelatnosti ili su znanstvenici iz područja medicine.

(4)    Začasnim članovima mogu postati članovi HLZ-a te drugi zdravstveni i znanstveni djelatnici i građani Republike Hrvatske ili iz inozemstva, koji su posebno zaslužni za rad HLZ-a ili za unapređenje medicinske znanosti i struke.

(1)    Članove izabiru podružnice i o tome obavješćuju Glavni odbor.

(2)    Primanje u HLZ obavlja se ispunjavanjem pristupnice. Upravni odbor podružnice razmatra pristupnicu i o tome donosi odluku.

(3)    Pridružene članove izabiru stručna društva ili podružnice i o tome obavješćuju Glavni odbor
HLZ-a.
(4)    Začasne članove bira Skupština HLZ-a na prijedlog Glavnog odbora i Povjerenstva za odličja, a na temelju obrazloženoga prijedloga.

Članak 14.

Prava i dužnosti članova HLZ-a jesu:

1. pridržavati se načela medicinske etike te da svojim postupcima i radom ne narušavaju ugled
HLZ-a i liječničkog poziva,
2. razvijati i usavršavati svoje znanje,
3. objavljivati svoje znanstvene i stručne radove u publikacijama HLZ-a,
4. birati tijela HLZ-a,
5. davati prijedloge i primjedbe na rad HLZ-a i njegovih tijela,
6. podnositi žalbe i prigovore u slučajevima predviđenima ovim Statutom,
7. izvršavati odluke tijela HLZ-a,
8. čuvati i štititi interes HLZ-a kao cjeline i svih njegovih članova,
9. redovito plaćati članarinu,
10. plaćati umanjenu kotizaciju za znanstvene i stručne skupove koje organiziraju HLZ, podružnice i stručna društva,
11. pravo je članova da budu birani u tijela upravljanja HLZ-a, podružnica i stručnih društava,
12. pridruženi članovi imaju sva prava i dužnosti, kao i ostali članovi, samo što ne mogu biti birani za predsjednika, prvog dopredsjednika ili člana Suda časti HLZ-a, podružnica, stručnog društva i sekcije.

Članak 15.

Članstvo u HLZ-u prestaje:

1. istupanjem iz članstva po vlastitoj želji ili smrću,
2. neplaćanjem članarine najmanje kroz jednu godinu, a nakon pisane opomene,
3. isključenjem odlukom Skupštine podružnice na temelju presude Suda časti podružnice, zbog kršenja Kodeksa medicinske etike i deontologije ili nepridržavanja drugih odredaba Statuta,
4. pravomoćnom presudom Suda časti HLZ-a.

2. Članarina

Članak 16.

(1)    Skupština HLZ-a donosi odluku o iznosu godišnje članarine.

(2)    Od utvrđene članarine, iz stavka 1. ovoga članka, HLZ-u pripada 75%, a podružnici pripada
25%.

VI. UNUTARNJE USTROJSTVO I TIJELA HLZ-a

Članak 17.

Ustrojstveni oblici HLZ-a jesu: podružnice, stručna društva, sekcije i klubovi. (1)    Tijela su HLZ-a:
1.    Skupština
2.    Predsjednik
3.    Glavni odbor
4.    Izvršni odbor
5.    Povjerenstva HLZ-a
6.    Nadzorni odbor
7.    Sud časti i
8.    Stručni savjet

(2)    Tijela su podružnica:

1.    Skupština
2.    Predsjednik
3.    Upravni odbor
4.    Nadzorni odbor i
5.    Sud časti

(3)    Tijela stručnih društava jesu:

1.    Skupština
2.    Predsjednik
3.    Upravni odbor

(4)    U HLZ-u su osnovane i djeluju ove podružnice:

1.    Hrvatski liječnički zbor
Podružnica Bjelovar
2.    Hrvatski liječnički zbor
Podružnica Čakovec
3.    Hrvatski liječnički zbor
Podružnica Dubrovnik
4.

5.    Hrvatski liječnički zbor
Podružnica Gospić Hrvatski liječnički zbor Podružnica istarska
6.    Hrvatski liječnički zbor
Podružnica Karlovac
7.    Hrvatski liječnički zbor
Podružnica Koprivnica
8.    Hrvatski liječnički zbor
Podružnica krapinsko-zagorska
9.    Hrvatski liječnički zbor

Podružnica Kutina
10.    Hrvatski liječnički zbor
Podružnica Našice
11.    Hrvatski liječnički zbor
Podružnica Nova Gradiška
12.    Hrvatski liječnički zbor
Podružnica Ogulin
13.    Hrvatski liječnički zbor
Podružnica Osijek
14.    Hrvatski liječnički zbor
Podružnica Pakrac
15.    Hrvatski liječnički zbor
Podružnica Požega
16.    Hrvatski liječnički zbor
Podružnica Rijeka
17.    Hrvatski liječnički zbor
Podružnica Sisak
18.    Hrvatski liječnički zbor
Podružnica Slavonski Brod
19.    Hrvatski liječnički zbor
Podružnica Split
20.    Hrvatski liječnički zbor
Podružnica Šibenik
21.    Hrvatski liječnički zbor
Podružnica Varaždin
22.    Hrvatski liječnički zbor
Podružnica Vinkovci-Županja
23.    Hrvatski liječnički zbor
Podružnica Virovitica
24.    Hrvatski liječnički zbor
Podružnica Vukovar
25.    Hrvatski liječnički zbor
Podružnica Zadar
26.    Hrvatski liječnički zbor
Podružnica Zagreb

(5)    Hrvatski liječnički zbor vodi posebni popis (registar) stručnih društava, sekcija i klubova. (6)    U popis se upisuju bitni podaci o stručnim društvima, sekcijama i klubovima, promjene i
prestanak djelovanja, pravilnici o radu stručnih društava, odluke skupština stručnih društava,
kao i podaci o članovima upravnog odbora stručnih društava, pravilnici o radu sekcija i klubova.

Tijela HLZ-a

Članak 18.

1.1. Skupština HLZ-a

(1)    Skupština je vrhovno tijelo HLZ-a.
(2)    Skupština HLZ-a sastaje se najmanje jedanput na godinu, u pravilu uoči ili na Dan HLZ-a, 26. veljače.
(3)    Skupštinu čine dosadašnji izaslanici podružnica, i to po jedan izaslanik na započetih 100 članova, te po položaju članovi Glavnog odbora, predsjednik Suda časti HLZ-a, predsjednik Nadzornog odbora HLZ-a ili njihovi zamjenici.
(4)    Stručna društva biraju po jednog izaslanika u Skupštinu. (5)    Mandat članova Skupštine traje četiri godine.
(6)    Član Skupštine može biti opozvan prije isteka mandata na temelju pravovaljane odluke
Skupštine podružnice ili stručnog društva.
(7)    Za izaslanika Skupštine može se biti izabran najviše dvaput uzastopce, osim ako se za to ne očituje dvotrećinska većina svih članova Skupštine podružnice ili stručnoga društva.
(8)    Ako izaslanik Skupštine HLZ-a promijeni podružnicu, prestaje biti član Skupštine.
(9)    Upravni odbor podružnice ili stručnoga društva može imenovati novog izaslanika do održavanja sljedeće sjednice Skupštine podružnice ili stručnoga društva.
(10) Sjednica Skupštine može biti redovna ili izvanredna.
(11) Redovnu sjednicu Skupštine saziva predsjednik HLZ-a uz suglasnost Glavnog odbora. (12) Svaka četvrta redovna sjednica Skupštine je izborna.
(13) Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva predsjednik HLZ-a, na temelju odluke Glavnog odbora, na vlastitu inicijativu ili na prijedlog najmanje pet podružnica i stručnih društava.
(14) Skupština HLZ-a radi na sjednicama prema Poslovniku o radu Skupštine.
(15) Skupština može zasjedati i pravovaljano donositi odluke u koliko sjednici prisustvuje najmanje polovica više 1 izaslanik (kvorum).
(16) Ukoliko do početka Skupštine nije nazočan dovoljan broj izaslanika, čekati će se jedan sat i tada
Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je sjednici nazočna jedna trećina izaslanika. (17) Pravovaljane se odluke donose većinom glasova nazočnih izaslanika.

Članak 19.

(1)    Skupština na svojoj sjednici raspravlja i odlučuje o radu i zadacima HLZ-a, a posebice:

1. donosi Statut HLZ-a, njegove izmjene i dopune,
2. donosi poslovnik o radu Skupštine,
3. donosi poslovnik o radu Suda časti,
4. donosi program rada HLZ-a i smjernice Glavnom odboru,
5. bira i razrješuje predsjednika i prvog dopredsjednika HLZ-a, članove Suda časti i Nadzornog odbora,
6. raspravlja i glasuje o izvještajima predsjednika, Nadzornog odbora, Suda časti, urednika Liječničkog vjesnika, Acta stomatologica croatica i Liječničkih novina,
7. donosi Kodeks medicinske etike i deontologije,
8. odlučuje o žalbama na odluke Suda časti HLZ-a,
9. prihvaća završni račun o poslovanju,
10. donosi godišnji financijski plan,
11. odlučuje o iznosu godišnje članarine,
12. odlučuje o iznosu pretplate za časopise nečlanovima HLZ-a,
13. na prijedlog Glavnog odbora osniva podružnice HLZ-a,

14. na prijedlog Glavnog odbora, preko podružnica i stručnih društava, izabire začasne članove HLZ-a, dodjeljuje zborska odličja, nagrade i priznanja svojim članovima i drugim
građanima i osobama zaslužnima za ostvarenje ciljeva i zadataka HLZ-a, te znanstvenicima i zdravstvenim djelatnicima koji su unaprijedili medicinsku znanost i struku,
15. predlaže zaslužne članove za odličja i društvena priznanja,
16. odlučuje o osnivanju zaklada HLZ-a,
17. donosi odluku o prestanku rada HLZ-a.

(2)    Skupština bira predsjednika i prvog dopredsjednika HLZ-a, članove Suda časti i Nadzornog odbora, između više kandidata na temelju prijedloga najmanje pet članova Skupštine.

(3)    Za izbor kandidata potrebna je natpolovična većina nazočnih izaslanika.

1.2. Predsjednik HLZ-a

Članak 20.

(1)    Predsjednik Hrvatskoga liječničkog zbora zastupa i predstavlja HLZ.

(2)    Predsjednik posebno zastupa HLZ prema drugim pravnim osobama, tijelima vlasti, te drugim liječničkim organizacijama u zemlji i u inozemstvu.

(3)    Predsjednik saziva i vodi sjednice Skupštine, Glavnog i Izvršnog odbora, a zajedno s tajnikom priprema sjednice.

(4)    Predsjednik, zajedno s tajnikom, brine se i odgovoran je za ostvarivanje odluka Skupštine i
Glavnog odbora i pridržavanje zakonitosti rada HLZ-a na temelju Statuta.

(5)    Mandat predsjednika traje četiri godine.

(6)    Predsjednik ne može biti izabran više od dvaput uzastopce.

(7) Postupak izbora predsjednika i prvog dopredsjednika Hrvatskog liječničkog zbora započinje 1. prosinca godine koja prethodi izbornoj Skupštini, kako bi Glavni odbor mogao raspravljati o programu pristupnika.

(8)    Prvi dopredsjednik zamjenjuje predsjednika ako je ovaj odsutan ili spriječen. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti prvog dopredsjednika, zamjenjuje ga drugi dopredsjednik ili tajnik ili član kojeg imenuje Glavni odbor.

Članak 21.

(1) Tajnik HLZ-a, zajedno sa suradnicima, organizira rad Glavnog odbora i njegovih povjerenstava, priprema sjednice Glavnog odbora i Skupštine HLZ-a.

(2) Tajnik vodi registar članova Hrvatskog liječničkog zbora.

(3) Rizničar je predsjedavatelj Povjerenstva za gospodarska pitanja. Brine se za novčano poslovanje
HLZ-a, koje uz pomoć administracije i vodi.

1.3. Glavni odbor HLZ-a

Članak 22.

(1)    Glavni odbor čine: predsjednik, dopredsjednici, tajnik i rizničar HLZ-a, izaslanik iz svake podružnice i četiri izaslanika Stručnog savjeta.

(2)        Po funkciji članovi su Glavnog odbora predsjednik Hrvatskoga stomatološkog društva, predsjednik Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, Hrvatskoga liječničkog sindikata, Hrvatske liječničke komore, Hrvatske stomatološke komore, izaslanici medicinskih fakulteta i Stomatološkog fakulteta, te glavni urednici Liječničkog vjesnika, Acta stomatologica croatica i Liječničkih novina.

(3)    Član Glavnog odbora može, u slučaju spriječenosti, odrediti svojeg zamjenika za sjednicu
Glavnog odbora.

(4) Dosadašnji predsjednik Hrvatskog liječničkog zbora izravno je član Glavnog odbora
Hrvatskog liječničkog zbora s punim pravom glasa u slijedećem mandatu.

(5)    Glavni je odbor tijelo HLZ-a i njegove Skupštine.

(6)    Glavni odbor razmatra i donosi odluke o poslovanju HLZ-a, osim odluka koje donosi Skupština, te izrađuje prijedloge za odluke Skupštine HLZ-a, a prema poslovniku o radu Glavnog odbora.

(7)    Glavni se odbor, u pravilu, sastaje jedanput na mjesec, a najmanje jedanput u dva mjeseca.

(8)    Sjednica je Glavnog odbora punovažna ako joj je nazočna natpolovična većina svih članova. (9)    Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.
(10)    Glavni odbor bira tajnika i rizničara iz redova članova HLZ-a iz Zagreba.

(11)    Glavni odbor bira drugog dopredsjednika iz redova svojih članova, pri čemu vodi računao o
tome da, ako koliko je za prvog dopredsjednika biran doktor medicine, drugi dopredsjednik bude doktor stomatologije i obratno.

(12)    Mandat članova Glavnog odbora traje četiri godine.

(13)    Član Glavnog odbora može biti ponovno delegiran od svoje podružnice.

(14)        Za člana Glavnog odbora može se biti izabran najviše dvaput uzastopce, osim ako se za to ne očituje dvotrećinska većina članova Skupštine odgovarajućeg tijela.

(15)    Opoziv članova Glavnog odbora obavlja se na isti način kao i njihov izbor.

(16)        Izaslanika na sjednici Glavnog odbora može zamijeniti zamjenik iz iste podružnice s punomoći svojeg Upravnog odbora.

(17)    Rad Glavnog odbora vodi predsjednik, odnosno dopredsjednik HLZ-a ili tajnik HLZ-a.

(18)        Glavni odbor vodi politiku HLZ-a između dviju sjednica Skupštine, te se brine o izvršavanju odluka i smjernica Skupštine.

(19)        Glavni odbor imenuje svoja povjerenstva te izaslanike u tijela znanstvenih, stručnih, nastavnih i društvenih institucija i zajednica.

(20)    Glavni odbor, na prijedlog podružnica i stručnih društava HLZ-a, predlaže kandidate za izbor u
članstvo Akademije medicinskih znanosti Hrvatske.

1.4. Izvršni odbor HLZ-a

Članak 23.

(1) Izvršni odbor vodi i obavlja poslove HLZ-a između sjednica Glavnog odbora.

(2) Izvršni odbor čine: predsjednik, dva dopredsjednika, predsjednik Hrvatskoga stomatološkog društva, tajnik i rizničar HLZ-a.

(3) Izvršni odbor, uz suglasnost Glavnog odbora, može kooptirati još najviše tri člana radi obavljanja privremenih ili trajnih zadaća.

(4) Izvršni odbor obavlja poslove koje mu povjeri Glavni odbor te izvršava njegove odluke, te obavlja i druge poslove za koje samostalno ocijeni da ih je potrebno bez odgađanja obaviti.

(5) Izvršni odbor radi i odlučuje na sjednicama Izvršnog odbora, većinom glasova nazočnih članova.

(6) Izvršni odbor saziva Predsjednik, dopredsjednik ili tajnik HLZ-a.

(7) Sjednicom Izvršnog odbora predsjeda Predsjednik HLZ-a. U slučaju njegove spriječenosti sjednicom Izvršnog odbora predsjeda prvi ili drugi dopredsjednik HLZ-a.

(8) Izvršni je odbor za svoj rad odgovoran Glavnom odboru.

9. 1.5. Povjerenstva HLZ-a

Članak 24.

(1)    Povjerenstva HLZ-a jesu tijela Glavnog odbora. Osnivaju se radi proučavanja temeljnih pitanja i rada na zadacima HLZ-a te radi pripreme statutarnih odluka HLZ-a.

(2)    Stalna povjerenstva HLZ-a jesu:
1. Povjerenstvo za organizacijska i pravna pitanja,
2. Povjerenstvo za gospodarska pitanja,
3. Povjerenstvo za međunarodnu suradnju,
4. Povjerenstvo za stručna društva HLZ-a,
5. Povjerenstvo za usavršavanje liječnika,
6. Povjerenstvo za odličja,
7. Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju,
8. Povjerenstvo za suradnju i praćenje sredstava javnoga priopćavanja,
9. Povjerenstvo za mlade liječnike.

(3)    Glavni odbor po potrebi osniva i druga povjerenstva, odbore i radne grupe stalnog ili privremenog karaktera.
(4)    Povjerenstva se sastoje od predsjednika i još najmanje dva člana.

(5)    Povjerenstva rade na temelju Poslovnika o radu koji donosi Glavni odbor na prijedlog povjerenstva.

1.6. Nadzorni odbor HLZ-a

Članak 25.

(1)    Nadzorni odbor ima pet članova i tri zamjenika.

(2)    Članove Nadzornog odbora bira Skupština HLZ-a.

(3)    Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti ujedno i članovi Glavnog odbora. (4)    Mandat članova traje četiri godine.
Članak 26.

(1)    Ovlasti su Nadzornog odbora:

1. kontrolirati valjanost i zakonitost zaključaka tijela HLZ-a te njihovo provođenje u skladu s odredbama Statuta i drugih akata,
2. kontrolirati korištenje sredstvima HLZ-a i cjelokupno materijalno te financijsko poslovanje,
3. raspravljati o prigovorima i žalbama te donositi odluke o njima,
4. zahtijevati od Glavnog odbora sazivanje izvanredne Skupštine HLZ-a, ako smatra potrebnim.

(2)    Sjednice Nadzornog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jedanput na godinu. Sjednice vodi predsjednik kojeg je izabrala Skupština HLZ-a.

(3)    Nadzorni odbor radi prema poslovniku o radu.

(4)    Sjednice sazivaju predsjednik Nadzornog odbora, Glavni odbor ili predsjednik HLZ-a. (5)    Odluke su pravomoćne ako ih donese većina članova Nadzornog odbora.
(6)    Nadzorni odbor podnosi izvještaj na svakoj Skupštini HLZ-a.

1.7. Sud časti HLZ-a

Članak 27.

(1)    Predsjednika i članove Suda časti bira Skupština.

(2)    Sud časti sastoji se od sedam članova i dvaju zamjenika.

(3) Mandat članova traje četiri godine.

(4)    Članovi Suda časti ne moraju biti izaslanici na izbornoj Skupštini. (5)    Članovi Glavnog odbora ne mogu biti članovi Suda časti.
Članak 28.

(1) Sud časti postupa u skladu s Pravilnikom o sudu časti Hrvatskoga liječničkog zbora, koji donosi
Skupština HLZ-a.

(2) Osnovne su zadaće Suda časti:

1. zaštita moralnog integriteta, te ljudskog i stručnog dostojanstva svakoga člana HLZ-a,
2. predlaganje sankcija i donošenje kazni članu koji se ogriješio o liječničku etiku ili povrijedio čast
i ugled HLZ-a, liječničkoga zvanja i staleža,
3. arbitraža u slučaju sporova među članovima HLZ-a.

Članak 29.

(1) Sud časti rješava žalbe članova HLZ-a i drugih osoba na odluke Sudova časti Podružnica.
(2) Sud časti iznimno može raspravljati u prvom stupnju u predmetima koje mu uputi Glavni odbor HLZ-a, Nadzorni odbor ili član pojedinac ili drugi pojedinci ili pravne osobe koje misle da su oštećene djelovanjem HLZ-a.
(3) Sud časti zasjeda ako su prisutna najmanje 3 člana.
(4) Sud časti donosi odluku većinom glasova svojih članova. (5) Drugostupanjska odluka Suda časti je konačna i izvršna. (6) Sud časti može svoje odluke objaviti.
(7) Odluke suda časti provodi Izvršni odbor.

1.8. Stručni savjet HLZ-a

Članak 30.

(1)        Stručni savjet HLZ-a stručno je tijelo koje čine izaslanici svih stručnih društava. Svako stručno društvo ima jednog izaslanika i to je, u pravilu, predsjednik društva.

(2) Rad Stručnog savjeta vodi predsjednik koji je ujedno i predsjednik Povjerenstva za stručna pitanja

(3)        Stručni je savjet savjetodavno tijelo Glavnog odbora. Temeljna mu je zadaća davanje stručnih mišljenja o znanstvenim i stručnim pitanjima, o razvoju medicine u nas i o organizacijskim pitanjima zdravstvene zaštite.

(4)        Stručni savjet ima razred za medicinu i razred za stomatologiju. Hrvatsko stomatološko društvo HLZ-a rukovodi razredom za stomatologiju. Razred za stomatologiju čine sva stomatološka društva, sekcije i ogranci.

(5) Sjednicu Stručnog savjeta saziva njegov predsjednik.

(6) Inicijativu za saziv mogu dati Glavni odbor, Povjerenstvo za stručna pitanja i stručno društvo.

(7)    Stručni savjet delegira četiri člana u Glavni odbor: predsjednika Stručnog savjeta, predstavnika
Hrvatskoga stomatološkog društva i još dva člana iz svojega sastava.
1.9. Opoziv članova tijela HLZ-a

Članak 31.

(1)    U slučaju neaktivnosti pojedinih članova tijela HLZ-a, Upravni odbor podružnice ili druga izvršna tijela HLZ-a mogu privremeno kooptirati nove članove.

(2)    U takvom slučaju na idućoj godišnjoj skupštini tajnim glasovanjem treba opozvati neaktivne
članove te izabrati nove prema uobičajenom izbornom postupku.

(3)    Mandat tako izabranih članova traje koliko i mandat izvršnog tijela u koje su kooptirani.

2. Podružnice HLZ-a

Članak 32.

(1)    Podružnice se organiziraju na županijskom ili na teritorijalnom principu na području Republike
Hrvatske.

(2)    Podružnica se može osnovati ako ima najmanje 50 članova.

(3)        Podružnice su samostalne u svojem radu na provođenju ciljeva i zadataka HLZ-a, na svom području.

(4)    Podružnica samostalno raspolaže novčanim sredstvima, koja pripadaju podružnici iz
članarine i iz drugih izvora financiranja.

(5)    Svoje pravilnike o radu podružnice donose u skladu s ovim Statutom HLZ-a.

(6)        Podružnice imaju svoj pečat okruglog oblika na kojem u gornjem polukrugu piše: “HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR”, a u donjem: NAZIV PODRUŽNICE i IME SJEDIŠTA.

3. Stručna društva HLZ-a

Članak 33.

(1)        Stručna se društva osnivaju za pojedine stručne ili znanstvene grane i discipline ili zajednički za više znanstvenih ili stručnih disciplina koje imaju zajedničko polje znanstvene ili stručne djelatnosti i zdravstvene zaštite naroda. Djelovanje i rad stručnog društva mora biti u skladu s ciljevima i zadacima HLZ-a.

(2)    Stručna društva razvijaju suradnju sa znanstvenim i stručnim institucijama s medicinskim fakultetima i Stomatološkim fakultetom.

(3)        Stručna društva predlažu mjere za unapređenje i poboljšanje organizacije rada te prate organizaciju i rad zdravstvene djelatnosti u području svoje struke.

(4)    Stručna društva trebaju surađivati s istovjetnim znanstvenim i stručnim liječničkim društvima u

inozemstvu i učlanjivati se u odgovarajuće međunarodne asocijacije kao nacionalni predstavnik svojeg područja djelovanja.

Članak 34.

(1)    HLZ vodi poseban popis stručnih društava, sekcija i klubova.
(2)        Nova ili obnovljena stručna društva, sekcije i klubovi uvrštavaju se u popis nakon osnivanja u skladu s odredbama ovog Statuta.
(3)        Ako nastanu promjene u nazivu i djelatnosti ili se stručna društava spoje, u popisu će se provesti izmjene u skladu s odlukom skupštine stručnog društva.
(4)    Odluku o upisu promjene donosi Glavni odbor HLZ-a.
(5)    Stručna društva, sekcije i klubovi brišu se s popisa kada prestanu postojati.
(6)    Je li koje od stručnih društava, sekcija ili klubova prestalo postojati, utvrđuje Glavni odbor
HLZ-a.

Članak 35.

(1)        Stručna se društva osnivaju na osnivačkoj skupštini odlukom Glavnog odbora HLZ-a, a na prijedlog najmanje deset članova HLZ-a.

(2)    Stručno društvo ima svoj pravilnik o radu, koji donosi skupština stručnog društva, a potvrđuje
Glavni odbor HLZ-a.
(3)        Stručno društvo ima naziv: HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR,
HRVATSKO DRUŠTVO ……………………………
ili HRVATSKO …naziv…..DRUŠTVO

CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION, a u drugom redu: CROATIAN SOCIETY ………………………..

(4)    Stručno društvo ima svoj četvrtasti pečat na kojem
u gornjem redu piše: HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR, a u donjem redu:

HRVATSKO DRUŠTVO …………………………. ili HRVATSKO …naziv…..DRUŠTVO

CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION, a u drugom redu: CROATIAN SOCIETY ………………………..

Ispod naslova može stajati adresa tajništva kao: Tajništvo (Secretary) …………………………… .

Članak 36.

(1)    Stručno društvo prestaje postojati:
1.    odlukom skupštine stručnog društva.
2.    ako nije aktivno dulje od jedne godine
3.    ako ima manje od deset članova

4.    ako djeluje suprotno djelatnosti, ciljevima i interesima Hrvatskoga liječničkog zbora.

(2)    Odluku o prestanku postojanja stručnog društva u slučaju razloga iz točaka 2. do 4. donosi
Skupština HLZ-a na prijedlog Glavnog odbora.

3.1. Skupština stručnog društva

Članak 37.

(1)    Skupština stručnog društva najviše je tijelo stručnog društva.

(2) Skupština se organizira i djeluje na temelju Pravilnika o radu stručnog društva.

(3)    Ako stručno društvo ima manje od 100 članova, skupštinu čine svi članovi društva.

(4)    Ako stručno društvo ima 100 i više članova, skupština stručnoga društva organizira se na
načelu izaslanstva, vodeći računa o teritorijalnoj i proporcionalnoj zastupljenosti.

(5)    Prijedlog za osnivačku ili obnoviteljsku skupštinu Glavnom odboru daje inicijativni odbor.

(6)    Inicijativni odbor čini najmanje deset potpisnika članova HLZ-a, budućih članova društva, koji
Glavnom odboru predlažu program rada i Pravilnik o radu društva.

(7)        Osnivačku ili obnoviteljsku skupštinu sazivaju članovi inicijativnog odbora, uz prethodnu suglasnost Glavnog odbora HLZ-a.

3.2. Upravni odbor stručnoga društva

Članak 38.

(1)        Upravni odbor sastoji se od predsjednika, dopredsjednika i tajnika društva, te članova izabranih na sjednici skupštine.

(2) Članovi su upravnog odbora po funkciji predsjednici ogranaka društva, ako oni postoje, te dosadašnji predsjednik Stručnog društva u slijedećem mandatu.

(3)    Predsjednik, prvi dopredsjednik i ostali članovi upravnog odbora izabiru se na sjednici skupštine društva neposrednim tajnim glasovanjem.

(4)        Drugog dopredsjednika i rizničara društva bira upravni odbor između svojih članova, a tajnik društva, na prijedlog predsjednika, između ukupnoga članstva.

(5)    Mandat članova upravnog odbora traje četiri godine.

(6)    Za predsjednika, prvog dopredsjednika, tajnika i za člana upravnog odbora može se biti biran najviše dvaput uzastopce, osim ako se za to ne očituje dvotrećinska većina svih članova skupštine društva.

(7)    Upravni odbor organizira rad stručnog društva organiziranjem sastanaka, simpozija, međudruštvenih sastanaka i brine se o zdravstvenoj zaštiti naroda na području svojega stručnog djelovanja.
(8)    Upravni odbor može osnovati svoja povjerenstva i radne skupine.

3.3. Članstvo u stručnim društvima

Članak 39.

(1)    Članom stručnog društva može postati član HLZ-a.

(2)        Pridruženi članovi mogu biti visokoobrazovani stručnjaci drugih struka i znanstvenici koji djeluju u području djelatnosti društva. Pridruženi članovi imaju sva prava i dužnosti, ali ne
mogu biti birani za predsjednika i prvog dopredsjednika ili člana Suda časti HLZ-a, podružnice, stručnog društva i sekcije.

(3)        Začasnim članom društva može postati zdravstveni i znanstveni djelatnik, građanin Republike Hrvatske ili iz inozemstva, koji je zaslužan za razvoj znanstvene misli i stručne djelatnosti iz područja djelatnosti društva.

(4)        Članove i pridružene članove izabire upravni odbor, a začasne članove skupština društva na temelju obrazloženoga prijedloga predlagatelja.

3.4. Ogranak stručnoga društva

Članak 40.

(1)        Ako u pojedinim podružnicama HLZ-a ili na području više podružnica postoji veći broj stručnjaka neke medicinske grane ili discipline, oni mogu predložiti osnivanje ogranka stručnoga društva.

(2)    Ogranak je sastavni dio stručnoga društva i osniva ga upravni odbor društva.

(3)    Ogranak ima svoj upravni odbor, a predsjednik je ogranka po funkciji član upravnog odbora stručnog društva.

(4)    Organizacija ogranka utvrđuje se Pravilnikom o radu stručnoga društva.

3.5. Sekcije HLZ-a i sekcije stručnih društava

Članak 41.

(1)    Medicinske struke i discipline s manjim brojem članova mogu osnivati samostalne sekcije unutar
HLZ-a.

(2)    Odluku o osnivanju sekcije donosi Glavni odbor HLZ-a na prijedlog najmanje pet članova
HLZ-a.

(3)    Unutarnja organizacija i način rada sekcije uređuju se Pravilnikom o radu koji donosi Glavni odbor HLZ-a.

3.6. Društvene djelatnosti HLZ-a

Članak 42.

Članovi HLZ-a mogu za svoja interesna područja (umirovljenici, studenti, stažisti) ili društvene djelatnosti (kultura, šport) osnivati društva, sekcije ili klubove po istim načelima i pravilima kao i stručna društva.

3.7. Odličja stručnoga društva

Članak 43.

Osim odličja HLZ-a, koja na prijedlog podružnica i stručnih društava, dodjeljuje Skupština HLZ-a ili
Glavni odbor HLZ-a, stručna društva mogu dodjeljivati svoja odličja.

VII. ODLIČJA HLZ-a

Članak 44.
(1)    Odličja su HLZ-a: Začasno članstvo, odličje Ladislav Rakovac, Povelja, Diploma i Zahvalnica. (2)    Začasno članstvo, odličje Ladislav Rakovac i Povelju dodjeljuje Skupština HLZ-a, a Diplomu i
Zahvalnicu Glavni odbor HLZ-a.

(3)        Kandidate za odličja predlaže Povjerenstvo za odličja HLZ-a na temelju prethodnog obrazloženog prijedloga podružnica, stručnih društava, Uredničkog odbora stručnih i znanstvenih časopisa, Glavnog odbora i Predsjednika HLZ-a.

(4) Postupak za dodjelu odličja propisuje se posebnim pravilnikom.

VIII. IZDAVAČKA DJELATNOST HLZ-a

Članak 45.

(1) HLZ izdaje stručno-znanstvena glasila: Liječnički vjesnik i Acta stomatologica croatica
(ASCRO) te društveno glasilo Liječničke novine.

(2)    Podružnice i stručna društva mogu izdavati svoja vlastita stručna edukativna i znanstvena glasila. (3)    HLZ izdaje i druge znanstvene, stručne i popularne publikacije.
(4)        Pravilnike o radu i izdavačkoj djelatnosti HLZ-a potvrđuje Glavni odbor na prijedlog uredničkih obora.

IX. KLUBOVI HLZ-a

Članak 46.

(1)        Radi razvijanja kolegijalne povezanosti u sjedištima se podružnica i Glavnog odbora, te u zdravstvenim organizacijama osnivaju klubovi liječnika.

(2)    Odluku o osnivanju kluba donosi Glavni odbor HLZ-a na prijedlog najmanje pet članova podružnice.

(3)    Djelatnost klubova i unutrašnja organizacija određuju se pravilnikom o radu, koji donosi
Glavni odbor HLZ-a.

X. STRUČNE SLUŽBE HLZ-a

Članak 47.

(1) Za obavljanje administrativnih, tehničkih, materijalno-financijskih i drugih poslova HLZ osniva stručne službe s potrebnim brojem radnika.

(2) Glavni odbor pravilnikom o radu i o sistematizaciji poslova i radnih zadataka određuje poslove i zadatke stručnih službi te uvjete za njihovo obavljanje, kao i druga pitanja iz radnih odnosa radnika stručnih službi.
(3) Hrvatski liječnički zbor ima Registar članova, koji vodi tajnik HLZ-a.

XI. ODNOSI S HRVATSKOM LIJEČNIČKOM KOMOROM, HRVATSKOM STOMATOLOŠKOM KOMOROM I HRVATSKIM LIJEČNIČKIM SINDIKATOM

Članak 48.

(1)        HLZ je, zajedno s Medicinskim fakultetom i Stomatološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, zakonski suosnivač Hrvatske liječničke komore i Hrvatske stomatološke komore.

(2)        HLZ, njegov Glavni odbor i stručna društva, surađuju i pomažu komorama i Sindikatu u obavljanju njihovih ciljeva i uloga: u zaštiti prava i zastupanju interesa liječnika, u unapređivanju liječničke djelatnosti, u brizi o ugledu liječnika i u pravilnom obavljanju liječničkoga zvanja.

XII. IMOVINA HLZ-a

Članak 49.

(1)    Imovina HLZ-a sastoji se od nekretnina, stvari i novca.

(2)    Imovina HLZ-a iskazana je u knjigovodstvenim evidencijama.

Članak 50.

(1)    Ako HLZ ostvari dobit, o njezinoj namjeni odlučuje Skupština HLZ-a na prijedlog Glavnog odbora.

(2)    Dobit se može uporabiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti HLZ-a.

XIII. IZVORI FINANCIRANJA HLZ-a

Članak 51.

(1)    HLZ se financira od:

-    članarine
-    prihoda od održavanja stručnih skupova
-    dotacija od Ministarstva zdravstva i Ministarstva znanosti i tehnologije i drugih državnih tijela
-    dotacija društvenih organizacija i udruga, ustanova i trgovačkih društava
-    prihoda od naknade za upotrebu dvorana i oglasa objavljenih u publikacijama HLZ-a
-    prihoda od gospodarske djelatnosti trgovačkog društva udruge, sukladno Zakonu,
-    dobrovoljnih priloga i darova
-    drugih prihoda, sukladno zakonu.

(2)    U financijskom i materijalnom poslovanju HLZ će se u cijelosti pridržavati Zakona o računovodstvu, kao i svih podzakonskih akata kojima se propisuje vođenje poslovnih knjiga, prikupljanje i obrada podataka, knjigovodstvene isprave, temeljna financijska izvješća i druga područja djelovanja neprofitnih organizacija.

XIV. PRESTANAK RADA HLZ-a

Članak 52.

(1)    HLZ prestaje postojati ako to odluči dvotrećinska većina svih izaslanika Skupštine HLZ-a.

(2)    U slučaju prestanka postojanja, a do osnivanja odgovarajuće liječničke udruge, imovinu HLZ-a privremeno na upravljanje preuzimaju Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 3, Zagreb i Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Gundulićeva 5, Zagreb.

(3)    Ako podružnica prestane s radom, njezinu imovinu do osnutka nove podružnice preuzima na
čuvanje i njome upravlja HLZ.

(4)    Ako stručno društvo prestane s radom, njegovu imovinu, do osnutka novoga društva, preuzima na čuvanje i njome upravlja Glavni odbor HLZ-a.

XV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 53.

(1)    Izmjene i dopune Statuta usvojene su na sjednici Skupštine HLZ-a dana 26. veljače 2005.

(2)    Usvojeni tekst Statuta objavit će se na oglasnoj ploči HLZ-a te stupa na snagu osmog dana nakon objavljivanja.

HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR ZAGREB, Šubićeva 9

Zagreb, 26. veljače 2005.

Ovaj Statut objavljen je na oglasnoj ploči HLZ-a 26. veljače 2005. te je stupio na snagu 6. ožujka 2005.

Predsjednik Hrvatskoga liječničkog zbora
Dr. Hrvoje Šobat

Preuzmite Statut HLZ-a u PDF formatu